Regulamin sklepu internetowego

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego rexproduct.com;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.rexproduct.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy rexproduct.com a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.rexproduct.com.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy rexproduct.com, działający pod adresem www.rexproduct.com, prowadzony jest przez Rexproduct Sp. z o.o. Sp. k.
al. Boh. Warszawy 40/2.C.13, Galeria Nowy Turzyn – 1 p.,70-342 Szczecin, Polska, contact@rexproduct.com, NIP: PL9552520423, REGON: 383631940, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem 0000790876.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Przeglądarka internetowa: Chrome, Mozilla, Opera, Explorer najnowsze aktualizacje.

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rexproduct.com zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.rexproduct.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

rexproduct.com może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez rexproduct.com za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię rexproduct.com.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody rexproduct.com

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla rexproduct.com,

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.rexproduct.com i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z rexproduct.com Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku PL/DE/EN, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.rexproduct.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

V. Dostawa

1. Nasze towary dostarczamy wyłącznie na adresy dostaw w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Polsce, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Grecji, Austrii, Belgii, Czech, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Łotwy, Litwy, Estonii, Danii, Szwecji, Finlandii, Irlandii, Węgier, Luksemburga i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

– Firmy kurierskiej

Nie ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie.

Koszty dostawy wynoszą: brak kosztów dostawy w przypadku zakupów powyżej 250 PLN. Dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia, jeśli takie powstaną.

3. Termin realizacji dostawy wynosi 2-7 dni roboczych i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

4. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

– przelewem bankowym ( bank transfer):

na nr konta 88 1160 2202 0000 0003 8162 2828

– płatnością elektroniczną w systemie PayU

– płatnością w elektroniczną w systemie PayPal

– płatnością kartą kredytową VISA lub MASTERCARD za pośrednictwem zabezpieczonego systemu płatności elektronicznych PayPal

w momencie złożenia zamówienia

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:

– na piśmie na adres: REXPRODUCT Sp. z o.o. Sp. k., al. Bohaterów Warszawy 40/2.C.13, 70342 Szczecin – Galeria Nowy Turzyn, piętro nr 1.

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@rexproduct.com

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady

IX. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

rexproduct.com jest producentem niektórych Towarów dostępnych w Sklepie. W odniesieniu do tych Towarów rexproduct.com udziela dodatkowo gwarancji na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej dołączanej do Towarów.

W odniesieniu do Towarów, których producentem nie jest rexproduct.com, producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są niezależnie odpowiedzialnością rexproduct.com na podstawie ustawowych przepisów o rękojmi za wady. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. rexproduct.com podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: shop@rexproduct.com

3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
– Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
– Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
– Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XII. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy rexproduct.com a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

REGULATIONS OF THE CONTEST CALLED “LETTER TO SANTA”

§1 General Provisions

1. The Organizer of the Contest is REXPRODUCT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, with its seat in Szczecin (70-3491) at Al. Bohaterów Warszawy 40/2.C.13, registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register, kept by the District Court of Szczecin-Centrum in Szczecin, XIII Economic Department of the National Court Register under KRS number 0000790876, NIP 9552520423, hereinafter referred to as the “Organizer”.

2. The Contest is conducted under the rules described in these Regulations in accordance with generally applicable laws, on the territory of the Republic of Poland.

3. The Contest begins on 01.12.2023 at 13:00 and ends on 26.12.2023 at 23:59:59 Polish time.

4. The Contest will be initiated by the Organizer by posting on his profile on Instagram under the name: rexproduct_com / rexproduct_pl a post informing about the Contest.

§2 Participants and rules of the Contest

1. Participation in the Contest is voluntary and free of charge.

2. The Contest may be participated in by a natural person (consumer in the meaning of Article 221 of the Civil Code), hereinafter referred to as Participant, who: (a) has read these Regulations, accepted their content and consented to the processing of his/her personal data for the purpose of the Contest by applying for participation in the Contest; participation in the Contest constitutes acceptance of these Regulations; b) is at least 18 years old and has full legal capacity; c) has an account on Instagram, d) will perform the Contest Task.

3. Participant of the Contest can only be a person who meets the conditions specified in §2. paragraph 2 of the Regulations.

4. Employees of the Organizer and entities and employees of entities providing services to the Organizer in organizing the Competition on the basis of civil law contracts, as well as members of the immediate family (spouses, ascendants, descendants and siblings) of the above-mentioned persons are excluded from participation in the Competition.

5. In order to participate in the Contest, during its duration, the Participant will perform the following tasks: a) he/she will create a competition work, consisting a contest post featuring at least 1 photo of your pet in a Christmas setting, and b) Add at least 1 Instastory, and c) Tag the Instagram account of the Contest Organizer – @rexproduct_com, and d) Participant will follow the account @rexproduct_com, and e) Participant’s Contest IG account profile will be public, at least for the duration of the Contest: 01.12-26.11.2023. Tasks a), b), c), d), e) are collectively referred to as the “Contest Task”.

6. Only Participants who complete the Contest Task during the Contest will participate in the Contest.

7. Participant may participate in the Contest only 1 (in words: one) time. 8. The Organizer reserves the right to remove and not include in the Contest the Contest Tasks performed, the authors of which: a) do not act on their own behalf, but through third parties, b) act from a fictitious account/profile on Instagram; c) create fictitious accounts/profiles on Instagram; d) violate the rules of Instagram; e) have used in the Contest Task a word commonly considered offensive, pornographic content, content promoting racial, ethnic and religious hatred or discriminating against social groups.

§ 3 Rights to the completed Contest Tasks

1. The Entrant assures that the completed Competition Task will not violate any rights or property of the Organizer, persons and third parties, in particular their property and personal copyrights and personal rights.

2. The Participant declares that he/she has exclusive and unlimited copyrights to the completed Contest Task and that the completed Contest Task is not encumbered with any rights of third parties, and the work has not been published before.

3. On the basis of Article 921 § 3 of the Civil Code Act, the Organizer stipulates that upon the release of the Prize – he acquires a non-exclusive license to the Competition Task awarded in the Competition without time and territorial limitations, and the awarded Competition Participant (Winner) grants the Organizer a non-exclusive license to the awarded Competition Task in the following fields of exploitation: a) in terms of recording and reproducing the work – production of copies of the work by any technique, including printing, reprography, magnetic recording and digital technique; b) within the scope of circulation of the original or copies on which the work was fixed – marketing, lending or leasing of the original or copies; c) within the scope of dissemination of the work in a manner other than specified in item b – public performance, exhibition, display, reproduction, as well as broadcasting and rebroadcasting, as well as making the work available to the public, including on the Internet, in such a way that everyone can have access to it at a place and time of their own choosing, including the introduction of the work into computer memory and into telecommunications and IT networks.

§4 Prizes and selection of Winners

1. In order to ensure the proper conduct of the Contest, the Organizer will appoint a 3-person Committee, hereinafter referred to as the Contest Committee. The tasks of the Contest Committee shall include overseeing the proper conduct of the Contest, making decisions in all matters pertaining to the Contest, including the interpretation of the provisions hereof, and selecting the Participants to whom the Prizes will be awarded (hereinafter referred to as the Winners). The decisions of the Committee are final, which does not deprive the Participant of the right to pursue claims under the law.

2. After the end of the Contest, the Contest Commission will evaluate the works submitted by the Participants and will select the Participants who best perform the Contest Task in terms of its attractiveness, originality and creativity, and will thus select 1 WINNER (in words: one winner).

3. The following prize will be awarded to the Winners of the Contest: 1 product from the REXPRODUCT.COM offering, chosen by the Contest Winner *Sets such as Pethome, PetPocket, Frida, Otto are considered as 1 product. which will be sent by courier to the Winners within 7 days from the date of selection of the Winners.

4. Prizes are exempt from personal income tax under Article 21 (1) (68) of the PIT Law. 5. The Committee will complete the selection of the Winners no later than on 29.12.2023. 6. The Winner of the Contest will be informed about obtaining the Prize by posting the list of Winners indicating the names of the profiles in the Organizer’s profile on Instagram no later than on 29.12.2023. In addition, information about winning the Contest will be sent to the Winners in a private message on Instagram.

7. In order to receive the Prize, the Winner must provide the Organizer, within 3 days from the date of the Organizer’s dispatch of the private message about winning, with the information necessary for the transfer of the Prize, including, in particular: name, surname, date of birth, e-mail address, phone number, delivery address, address of residence. 8. In the event that the Winner fails to provide the data necessary for the transfer of the Prize within the time limit and according to the rules set forth in paragraph 7 above, the Contest Committee may select another Participant to receive the Prize.

9. The Organizer shall not be liable for failure to transfer the Prize to the Participant, if the failure to transfer the Prize resulted solely from the Participant’s failure to provide the data required for delivery of the Prize or providing incorrect data or data inconsistent with the Regulations.

10. The Organizer is the founder of the Prizes.

11. The Winner may not transfer the rights to the awarded Prize to a third party.

12. The Winner may waive the right to the Prize awarded to him/her by submitting an appropriate statement to the Organizer in writing.

13. The Prize may be awarded only once in the Contest.

14. The Participant shall not be entitled to demand conversion of the Prize into a cash prize or any other prize.

§5 Personal Data

1. The Organizer is the administrator of the Participants’ personal data. Contact with the Organizer is possible by mail at shop@rexproduct.com

2. The basis for the processing of personal data is Article 6(1)(b) of the RODO – performance of the contract, Article 6(1)(f), i.e. the administrator’s legitimate interest in recognizing complaints and pursuing claims.

3. Participants’ personal data will be processed during the period and to the extent (purpose) necessary to carry out the Contest, select the winners, consider any complaints and in the case of Winners also to notify the awarding of the Prize, release the Prize.

4. Provision of personal data is voluntary, however, it is a condition for participation in the Contest and issuance of Prizes to Winners, within the scope of data specified in § 4 paragraph 7.

5. Personal data will be stored for the duration of the Contest, and after its termination until the statute of limitations for possible claims or expiration of the obligation to store data under the law, no longer than 5 years, from the end of the calendar year in which the Contest was held.

6. The Organizer shall exercise the rights of data subjects, i.e. access to the content of their data and the right to rectify, delete, limit their processing, the right to data portability.

7. In the case of processing of personal data on the basis of consent, the Participant has the right to withdraw consent, at any time, and the withdrawal of consent does not affect the legality of processing carried out on the basis of consent before its withdrawal. Withdrawal of consent requires electronic notification to the e-mail address shop@rexproduct.com

8. Recipients of the data are: entities providing hosting services, postal services, entities with which the Organizer cooperates in accounting and tax services, public authorities on the basis and within the limits of the law in particular as KAS, law enforcement agencies.

9. Personal data are not transferred to a third country or international organization.

10. personal data are not processed automatically and subjected to profiling.

§6 Complaints

1. Participants of the Contest have the right to file a complaint with the note “Contest: LETTER TO SANTA” to the e-mail address shop@rexproduct.com related to the course of the Contest during its duration, as well as up to 14 days after the end of the Contest.

2. E-mail containing the complaint should indicate the name and surname of the Participant and the mailing address to which the response to the complaint will be sent. 3. The Organizer shall respond to the Participant’s complaint within 14 days by registered mail sent to the address provided in the letter containing the complaint. 4. Negative consideration by the Organizer of the Participant’s complaint does not exclude the Participant’s right to pursue claims to which he/she is entitled under generally applicable laws, including through legal proceedings.

§7 Final provisions and technical information

1. The Regulations shall enter into force on 01.12.2023.

2. The Contest is not a promotional lottery within the meaning of Art. 2 sec. 1 item. 9 of the Act on Games and Betting of 29.07.1992 (Journal of Laws of 2004, No. 4, item 27, as amended) and is not subject to the rules contained in the aforementioned Act and its implementing regulations.

3. The Organizer of the Contest shall not be liable for the inability of a potential Participant to submit the completed Contest Task for reasons attributable solely to the Participant.

4. The Regulations of the Contest are made available during the Contest through the public telecommunication network Internet at the URL: https://rexproduct.com and at the Organizer’s office.

5. The Organizer undertakes to make every effort to resolve amicably any disputes that may arise in connection with the conduct of the Contest.

6. The competent court to resolve disputes shall be the court of local and material jurisdiction in accordance with the provisions of law.

7. This Contest is in no way organized, sponsored, conducted or endorsed by or associated with the Instagram service.

8. The Entity solely responsible for the conduct of the Contest is the Organizer, and Participants agree to indemnify the Instagram service from any liability that may arise in connection with the organization of the Contest. 9. Changes to the Rules require publication and informing Participants of the changes made by the Organizer. Changes may be made only for reasons of adjusting the Regulations to the norms of the applicable law.

TOP

Mój koszyk 0